Steel construction for your house 240 m2!

Just with the help of 5 workers, the screwdriver and the instruction you will get ready-assembled steel construction of the building. Any construction for any buildings!

online-application

Všeobecné prodejní podmínky společnosti Evergold s.r.o.
I, Úvodní ustanovení
1. Tyto Všeobecné prodejní podmínky prodávajícího, dále jen „VPP" jsou platné a účinné od 11.04.2012 a nahrazují veškeré předchozí VPP.
2. Odlišné podmínky lze sjednat pouze příslušnou písemnou vzájemně potvrzenou smlouvou či dohodou.


II. Dodací a platební podmínky
1. Kupující je na podkladě požadavku prodávajícího povinen předložit kopii výpisu živnostenského oprávnění, výpisu z obchodního rejstříku a registrace k DPH.
2. Dodávky výrobků budou realizovány v paritě v souladu s Mezinárodními obchodními pravidly Incoterms 2010.
3. Kupující, který má sidio společnosti mimo území ČR je v případě vlastního odběru výrobků v paritě EXW pro odpočet DPH povinen prokázat, že výrobky opustily ČR. Pro dodávky služeb je pro odpočet DPH rozhodující DIČ, které sdělí kupující
4. Kupující pokud realizuje přepravu výrobků v paritě EXW prostřednictvím přepravce je povinen předložit při odběru výrobků plnou moc kupujícího k odběru výrobků.
5. Základní splatnost daňových dokladů - faktur prodávajícího je 14 dnů ode dne vzniku daňového plnění
6. Pokud kupující bude v prodlení s úhradou faktur(y) má prodávající právo zastavit kupujícímu dodávky dalších výrobku. Škody, které kupujícímu nebo třetí straně vzniknou z důvodu nebo v souvislosti se zastavením dodávek výrobků nebo jejich pozdním dodáním z důvodu prodlení úhrad, nese kupující výhradně na svojí odpovědnost v plné výší.
7. Započítání vzájemných pohledávek prodávajícího a kupujícího je povoleno pouze na základě vzájemné písemné dohody stran.
8. Výrobky jsou dodávány ve váze NETTO dle vážních lístků prodávajícího.
9. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit, převést nebo obchodovat jakýmkoliv způsobem s právy, nároky nebo povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy
10. Kupující souhlasí.že v případě prodeje nebo převodu podstatné částí jeho aktiv, které maji za následek změnu vlastnických vztahů ve společnosti kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat aktuální finanční výsledky kupujícího a případně odstoupit od smlouvy, přičemž nenese žádnou odpovědnost vůči kupujícímu.
11. Potvrzeni o původu zboží prodávající poskytuje pouze pokud toto je písemně kupujícím požadováno.
12. Není - li dohodnuto v příslušné smlouvě jinak, činí přípustná množstevní odchylka dodávky výrobků 10 %

 

III. Přechod nebezpečí Škod a vlastnické právo
1   Nebezpečí škody na výrobcích přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí dle podmínek incoterms 2010.
2. U výrobků odebraných z konsignačního skladu dochází k přechodu nebezpečí škody na výrobcích na kupujícího okamžikem jejich převzetí.
3. Dodané výrobky jsou až do okamžiku jejich zaplacení v plné výši kupujícím, výlučné majetkem prodávajícího.

 

IV. Obaly ( palety, přepravní a balící prostředky )

1. Dřevěné palety, dáfe jako "obal (y)", se kupující zavazuje vrátit prodávajícímu do 30 dnů po převzetí výrobků, pokud není dohodnuto jinak.
2. Vrácení obalů prodávajícímu zajisti kupující při následné dodávce výrobků nebo vyzve prodávajícího k odvozu obalů na náklady prodávajícího
3. V případě.že kupující obaly nevrátí ačkoliv byly tyto označeny prodávajícím na dodacím listu a převzaty kupujícím jako vratné a prodávající kupujícího k vrácení obal vyzval, prodávající tyto obaly bude považovat za nevrácené a vyúčtuje jejích cenu po odečtení amortizace kupujícímu
4. Prodávající plní požadavky zákona č.477/2001 Sb o obalech ve znění pozdějších předpisú.Prodávajíci je zapsán do Seznamu osob MŽP jako nositel povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů pod registračním číslem 0302/500/313/09.
5. Prodávající na obaly vydal Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na írh v souladu se zákonem č.477/2001Sb.

 


V. Odpovědnost za vady, reklamace

1. Prodávající dodává výrobky podle dohodnutých technických specifikací a norem..
2. Prodávající negarantuje, že dodané výrobky jsou vhodné na obvyklý účel, na který se výrobky obvykle používají, ani na žádný specifický účel kupujícího a kupující souhlasí s (ím, že se nespoléhá na odbornost nebo úsudek kupujícího. Pokud je účel použití uveden ve smlouvě nebo objednávce má jen informativní charakter.
3. Kupující je povinen si dodané výrobky prohlédnout nebo zabezpečit jejich prohlídku podle okolnosti bez zbytečného odkladu po jejich převzetí.
4. Prodávající si vyhrazuje právo zamítnout reklamaci pokud zjistí, že k vadě či neshodě výrobků došlo z důvodu, že kupující nevhodné výrobky přepravoval či s nimi nesprávně manipuloval, skladoval nebo jinak nakládal.
5. Prodávající poskytuje záruku na všechny skryté vady v délce nejvýše 6 měsíců od data převzetí výrobků kupujícím.
6. Vady zřejmé (zjevné) je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do 5 ti dnů od převzetí výrobků.
7. Zjištěné vady je kupující povinen oznámit písemně a doložit oprávněnost svého tvrzeni.
8. V případě vzniku Škody je kupující povinen vznik Škody včas písemně oznámit a zcela prokazatelným způsobem doložit její existenci, vznik a výši a oprávněnost požadavku na náhradu škody
9. V případě, že k poškození výrobků došlo během přepravy realizované prodávajícím je kupující povinen sepsat s přepravcem o této skutečnosti zápis, kde uvede všechny údaje potřebné pro likvidaci pojistné události či náhradu škody ( údaje o řidiči, vozidle, pojištění ) a pořídit pokud možno fotodokumentaci. Tyto doklady ihned zašle prodávajícímu k dalšímu řízení
10. Pokud reklamace bude prodávajícím uznána jako oprávněná, má kupující nárok přednostně na nové bezvadné plnění
11. Reklamované výrobky musí být skladovány odděleně až do vyřízení reklamace. Disponování s reklamovanými výrobky je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustné
VI. Vyšší moc
1. Pokud vzniknou okolnosti, které mají povahu vyšší moci a znemožní plnění smluvních povinností, mají smluvní strany právo přiměřené upravit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy. V obou případech bez povinnosti k náhradě škody
VI. Závěrečná ustanovení
1.  Smlouvy, veškeré právní vztahy a nároky z nich vyplývající podléhají právnímu řádu ČR s rozhodovací pravomocí místně příslušného soudu

 

11.04.2012, Прага.
Емельянов Андей. Директор компании.